Zasiłek pogrzebowy

Rodzina Zmarłego może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy ZUS, KRUS lub z innego funduszu resortowego.  Od 1 marca 2011 roku zasiłek pogrzebowy utrzymuje się na tym samym poziomie i wynosi 4000 zł.

Dom Pogrzebowy Fenix oferuje możliwość rozliczeń bezgotówkowych w ramach zasiłku pogrzebowego. Nie muszą Państwo wypełniać dokumentów i składać je do ZUS. Wszystko załatwimy w naszym biurze.


Zapewniamy kompleksową obsługę pogrzebu przed wypłatą zasiłku.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie pokrywającej koszty pogrzebu, o ile osoba zmarła lub osoba pokrywająca koszty pogrzebu była objęta ubezpieczeniem:

  • gdy Zmarły był zatrudniony, był na rencie, emeryturze lub spełniał warunki do jej pobierania, pobierał zasiłek chorobowy, macierzyński lub rehabilitacyjny. 
  • gdy Zmarły pozostawał w określonym stopniu pokrewieństwa z ubezpieczoną osobą pokrywającą koszty pogrzebu – wymagane stopnie pokrewieństwa: małżonek, dziecko własne, dziecko drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, wnuki i rodzeństwo, rodzice (także ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające). 

Zasiłek może być wypłacony także innym członkom rodziny a także osobom nie będącym członkami rodziny Zmarłego oraz instytucjom. Po rozpatrzeniu sprawy mogą oni liczy na zasiłek do kwoty poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 4000 zł. Jeśli koszty pogrzebu ponosi więcej niż jedna osoba / instytucja – kwot zasiłku dzieli się w sposób proporcjonalny do poniesionych wydatków.

Abyśmy mogli w Państwa imieniu wystąpić o wypłatę zasiłku pogrzebowego wymagane będą następujące dokumenty: 

  • skrócony odpis aktu zgonu
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą zlecającego pogrzeb (skrócony odpis aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane)
  • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci (gdy zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej); nie dotyczy osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób z nimi współpracujących)